PRAVNI POUK ZA UPORABO SPLETNE STRANI

 • Uporabnik spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) www.femini.si, se šteje za obveščenega s temi pogoji uporabe v trenutku, ko začne aktivno dostopati do podatkov na spletni strani.
 • Vsebine na spletni strani so avtorsko zaščitene. Za vsako uporabo podatkov izven njihovega osnovnega namena, je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje nosilca lastninske ali avtorske pravice. Namen izhaja iz splošno uveljavljenih načel, pravil in običajev uporabe svetovnega spleta ter informacijske tehnologije.
 • Za vsebine, ki jih na spletni strani objavljajo obiskovalci, ponudnik storitev in skrbnik ne odgovarjata. Za neprimerne, žaljive ali kaznive vsebine nosi pravne posledice avtor, ki je objavil vsebino. Skrbnik spletne strani si pridrži pravico umakniti vsebine, ki so po njegovem mnenju neprimerne oziroma pozvati pristojne institucije k ukrepanju.
 • Skrbnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.
 • Uporabnik soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene oglaševanja ali raziskav v trenutku, ko svoje podatke posreduje. Za odjavo od vsebin ali za prekinitev uporabe osebnih podatkov mora uporabnik s pisnim sporočilom od skrbnika zahtevati prekinitev aktivnosti (opt-out) v skladu s SPP (spodaj).
 • Za vse podatke posredovanje po elektronski poti skrbnik zagotavlja spoštovanje zasebnosti in informacijske varnosti, v obsegu ter na način kot je običajno za primerljive dejavnosti.
 • Za varovanje posebej občutljivih podatkov mora poskrbeti pošiljatelj. Skrbnik prevzame odgovornost za posredovane podatke zgolj takrat, ko so posredovani na ustrezen način.
 • Hramba podatkov se izvaja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

V DRUGO DRŽAVO USMERJENA DEJAVNOST

 • Spletna stran www.femini.si je namenjena tako slovenskemu kot tujemu trgu.
 • Šteje se, da je dejavnost usmerjena v drugo državo, če se v obliki teksta, jezika in simbolov držav jasno izrazi v katero državo je dejavnost usmerjena.
 • Zgolj angleška različica spletne strani ni oblika v drugo državo usmerjene dejavnosti, ki nagovarja nedoločen krog strank v tujini.
 • Angleška različica spletne strani služi informiranju tujejezičnih interesentov, ki jim je bolj razumljiv angleški jezik, pogodba o opravljanju storitev in sama storitev pa je opravljena v Sloveniji.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUP BLAGA ALI UPORABE STORITEV FEMINI® (SPP)

Splošni pogoji poslovanja (SPP) so javno objavljeni na spletni strani www.femini.si ter v fizični obliki pri izvajalcu storitev. SPP veljajo do preklica. Preklic SPP se opravi z navedbo »Od dne XX naprej veljajo novi spremenjeni SPP«. S preklicem se stari SPP umaknejo.

Za potrebe teh SPP je naročnik fizična ali pravna oseba, ki naroči storitve pravne osebe;
G-GRADNJE DEJAN GRUJČIĆ S.P., Ulica solidarnosti 5, 1270 Litija
matična številka: 6094520000, davčna številka: SI41701674
v okviru dejavnosti opredeljeni na spletni strani www.femini.si oziroma dejavnosti pod blagovno znamko FEMINI®.

Ob naročilu storitve se naročnik smatra za obveščenega s SPP, naročilo pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Za potrebe teh SPP se kot pisna šteje tudi s komunikacijskimi sredstvi podprta korespondenca med strankama.

POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE
V kolikor se naročnik in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP.
Naročnik je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh predmeta naročila:

A. pred sklenitvijo pravnega posla,
če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,

B. takoj ko je mogoče sporočiti.
Naročnik mora ponudniku sporočiti zlasti:

 •  zdravstvene podatke (bolezni, poškodbe, omejitve, fiziološke/anatomske posebnosti, fizična občutja),
 •  psiho-socialne posebnosti (npr. zadržke do nekoga ali nečesa povezanega z predmetom naročila) ter
 •  podatke o prehranjevalnih navadah.

Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti, evidentirati ter oceniti tveganja in koristi.

Koristi redne vadbe so: izboljšave v sestavi telesa, povečanem obsegu gibanja, mišično-skeletni moči, vzdržljivosti ter kardio-respiratorni učinkovitosti, izboljšanju nivoja krvnega pritiska, presnovnih funkcij, zmanjšanja deleža maščobnih oblog in tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

Če ponudnik oceni, da je tveganje za naročnika večje kot korist, ki bi jo lahko naročnik pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla pod posebnimi pogoji.

Opustitev obveščanja s strani naročnika ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.
Naročnik s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ta izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila vredu sporočena.
Šteje se, da je sporočilo vredu, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.
Posebnosti je mogoče podati tudi ustno na zapisnik pri ponudniku.

DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI
Storitve, ki so prilagojene posamezni stranki, veljajo le znotraj dogovora med stranko in naročnikom. Obseg storitev in plačilo za storitve se med strankama dogovorijo s pogodbo, pri čemer se vsaka sprememba dogovori s pogodbo v postopku sklepanja pogodbe ali naknadno z aneksom k pogodbi.
Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.
Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in naročnikom so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje naročnika, pri čemer to določilo ne nasprotuje na ureditvi veljavne področne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.
Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVpot). Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki. V tem primeru za skrbnost ravnanja z občutljivimi podatki odgovarja stranka sama.
Za občutljive podatke se v skladu s temi SPP šteje vsak podatek, ki lahko škoduje stranki ali izvajalcu storitve. Za škodo ob razkritju občutljivih podatkov se šteje tako gmotna kot negmotna škoda, ki izvira iz razkritja.

DOGOVOR O IZBIRI PRAVA
Posebna določila o izbiri prava za potrošniške pogodbe ne veljajo.
V primeru poslovanja med poslovnimi subjekti (gospodarske pogodbe) velja, da v kolikor se ponudnik in naročnik posebej ne dogovorita o izbiri prava, se naročnik strinja z izbiro slovenskega prava za urejanje vseh spornih vprašanj.
Za spore med ponudnikom in naročnikom so pristojna slovenska sodišča, pri čemer je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Izjeme od dogovorjene krajevne pristojnosti so urejene s slovenskimi predpisi.

OBJAVA IN OBDELAVA PODATKOV
Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in uporabo podatkov ob izročitvi.
Naročnik se strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.
Naročnik se obveže posebej opozoriti ponudnika (opt-out) na občutljivost posameznega podatka, ki sicer ne spada pod določila o poslovni skrivnosti (zgoraj).
Stranka se strinja z obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja, oglaševanja ter v statistične namene s strani pravne osebe pod blagovno znamko FEMINI®.
V primeru, da se s temi pogoji ne strinja je stranka dolžna opozoriti ponudnika pri sklepanju pravnega posla ali pisno zahtevati prenehanje obdelave. Za pisno zahtevo se smatra tudi elektronsko sporočilo, ki vsebuje zadostno količino podatkov, da je mogoče ugotoviti imetnika obdelovanih osebnih podatkov (npr. ime in priimek).
Sporočilo z zahtevo se pošlje na sedež pravne osebe ali na elektronski naslov info@femini.si s pripisom (zadevo), “OSP Prekinitev”.

ODGOVORNOST ZA STORITVE
Ponudnik storitev odgovarja za svoje storitve na način in v obsegu, ki ga dogovori z naročnikom.
Ponudnik ob sklepanju pravnega posla naročniku jamči, da bo dosegel individualno dogovorjen rezultat.
Jamstvo velja samo ob doslednem spoštovanju dogovorjenega programa, izvedbe in izpolnjevanja sporočilne obveznosti naročnika.
V kolikor naročnik odstopi od sprejetih programskih določil bodisi kvalitativno bodisi kvantitativno jamstvo ne velja.
Če naročnik kljub doslednemu spoštovanju programskih določil dogovorjenih rezultatov ne doseže, je upravičen do unovčenja jamstva.
Jamstvo se unovči s pisno zahtevo v skladu s temi SPP (zgoraj), pri čemer je zaključno ugotavljanje/preverjanje rezultatov pred koncem programa obvezno.
Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja naročnika, ki niso v skladu z navodili (opozorili), programskimi in pogodbenimi določili ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, upravljavec prostorov ali druga institucija/posameznik.
Naročnik je dolžan sam dosledno varovati svoje zdravje in se izogibati virov ogrožanja ter opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnosti, zdravja ter lastnine naročnika ali drugih prisotnih.
Za kršitev teh določil in nastalo škodo ponudnik ne odgovarja. Ponudnik ne odgovarja za škodo ki nastane v primeru višje sile, izrednih dogodkov ali stvari, ki niso v njegovi oblasti.
Ponudnik odgovarja za skrbnost pri izvajanju storitev v obsegu standardov stroke.

PLAČILO ZA STORITVE
Cenovna politika FEMINI® se oblikuje skladno s pogoji na trgu. Popusti in ugodnosti se izključujejo. V primeru drugačne prodajne politike se izjeme od splošnih določil konkretizirajo za vsak primer posebej.
Naročnik prejme storitve ob plačilu, obseg storitev se uredi s pogodbo.
Ponudnik si pridružuje pravico zaračunati tudi posebne stroške, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem dodatnih storitev za naročnika.

POSEBNO OPOZORILO
Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za naročnika ni mogoče predvideti. V skladu z znanimi podatki o tveganjih je naročnik tako pisno (s pogodbo) kot ustno opomnjen samo glede najbolj običajnih oblikah tveganj. Naročnik je zavezan k lastni skrbi in samoizobraževanju za lastno varnost in zdravje.

SPP z dne 28.2.2013